سازمان شبه عرفانی حلقه

سازمان شبه عرفانی حلقه

سازمان شبه عرفانی حلقه امین شمشیری بررسی خاستگاه، اهداف و مبانی فکری عرفان واره کیهانی بر اساس عرفان اسلامی، حکمت، کلام و فیزیک در 450 صفحه