مولوی حرفی غیر از قرآن ندارد

استاد مطهری رضوان‌الله‌علیه:

وقتى که به قرن ششم و هفتم یعنى به دوران مولوى مى ‏رسیم، مى ‏بینیم مولوى‏ حرفى‏ غیر از قرآن ندارد؛ هرچه مى ‏گوید تفسیرهاى قرآن است منتها از دیدگاه عرفانى.

مجموعه آثار؛ ج۲۶، ص۲۱۱.