سالک راه آخرت

امام خمینی رضوان‌الله‌علیه:

بر سالک راه آخرت «مراعات» احوال‏ ادبار و اقبال نفس لازم است، و چنانچه از حظوظ نباید مطلقا جلوگیرى کند که منشأ مفاسد عظیم است، نباید در سلوک از جهت عبادات و ریاضات عملیّه به نفس سخت گیرى کند و آن را در تحت فشار قرار دهد، خصوصاً در ایّام جوانى و ابتدا سلوک که‏ آن نیز منشأ انضجار و تنفّر نفس شود و گاه شود که انسان را از ذکر حقّ منصرف کند.

آداب الصلاه؛ صص۲۶و۲۷.