توحید عرفانی

استاد مطهری رضوان‌الله‌علیه:

توحیدِ عارف یعنى موجود حقیقى منحصر به خداست، جز خدا هرچه هست «نمود» است نه «بود»؛ توحید عارف یعنى «جز خدا هیچ نیست»؛ توحید عارف یعنى طى طریق کردن و رسیدن به مرحله جز خدا هیچ ندیدن.

مجموعه آثار؛ ج۱۴، ص۵۵۰.