اندیشه‌های ناب حافظ

آیت الله خامنه‌ای سلمه‌الله‌:

بزرگداشت از حافظ، بزرگداشت از فرهنگ قرآنی و اسلامی و ایرانی است و بزرگداشت از آن اندیشه‌های نابی است که در این دیوان کوچک، گردآوری شده و به بهترین و شیواترین زبان، ادا شده است.

بیانات در آیین گشایش کنگره جهانی حافظ، ۱۳۶۷/۰۸/۲۸.