دوره مجازی سبک زندگی توحیدی

دروس مجازی سبک زندگی توحیدی مبتنی بر مبانی نظری و سلوک عملی حضرت امام خمینی، علامه طباطبایی و آیت الحق سید علی قاضی رضوان الله علیهم